Naruto – Maku (l-u) – Hyuuga Hinata, Uzumaki Naruto